TYÖTERVEYSHUOLTO

Työterveys Pyhä

Yritykset ja yrittäjät voivat järjestää henkilökuntansa lakisääteisen työterveyshuollon (KELAn korvausluokka I) ja vapaaehtoisen sairaanhoidon (KELAn korvausluokka II) mukaiset palvelut käyttäen ulkopuolista palvelun tuottajaa nykyisen työterveyshuoltolain (1383/2001) mukaan. Mikäli palvelut järjestetään hyvän työterveyshuoltokäytännön mukaisesti, voi yrittäjä hakea kustannuksiin KELA-korvausta, joka tällä hetkellä on 60% korvausluokka I mukaisista kuluista ja 50% korvausluokka II mukaisista kuluista. KELAn käsitteistössä korvausluokka I tarkoittaa ehkäisevää työterveyshuoltoa, kuten työpaikkakäyntejä, terveystarkastuksia ja niihin liittyviä laboratorio- ja röntgentutkimuksia.
 
Korvausluokka II tarkoittaa sairaanhoitoa. Sen piiriin kuuluu vastaanottokäynnit, laboratorio- ja röntgentutkimukset. Samoin sellaiset erikoislääkärin vastaanottokäynnit, joissa lähettäjänä on työterveyshuolto ja jossa hoitovastuu säilyy työterveyshuollossa. Kustannuksille on olemassa laskennalliset kattosummat henkilöä kohden vuodessa.
 

Työterveyshuoltotoiminnan aloittaminen

Toiminnan aloittamista varten tarvitaan sopimus ostajan ja palvelun tuottajan välille. Sopimuksesta käy ilmi työterveyshuollon yleiset järjestelyt, palvelujen sisältö ja laajuus. Sen lisäksi tarvitaan työterveyshuollon toimintasuunnitelma, jossa määritellään tarkemmin toiminnan sisältö ja laajuus. Toimintasuunnitelma laaditaan yhteistyönä.
 

Työterveyshuoltotoiminnan toteuttaminen

Työterveyshuollon toimintasuunnitelman pohjaksi on tehtävä työpaikkaselvitys, joka tarkoittaa yrityksen työolosuhteiden kartoittamista. Työterveyshuolto tekee tämän työpaikkaselvityksen yhdessä yrityksen edustajien kanssa. Selvityksestä laaditaan raportti. Raportin tiedot tarkistetaan vuosittain. Tarvittaessa niitä täydennetään uudella työpaikkakäynnillä, jos toiminta on olennaisesti muuttunut.
 

Lakisääteinen työterveyshuolto (korvausluokka I)

Työterveyshuolto kutsuu yrityksen työntekijät määrävälein terveystarkastuksiin, jos sellaisista on sovittu tai jos työterveyshuoltolaki niitä edellyttää. Terveystarkastusten tarkempi sisältö on sovittu työterveyshuollon toimintasuunnitelmassa. Ammattitautien ja työtapaturmien hoito sekä vajaakuntoisten työkykyarviot kuuluvat myös lakisääteiseen työterveyshuoltoon.
 

Vapaaehtoinen sairaanhoitotoiminta (korvausluokka II)

Sairaanhoitopalveluista toiminnan piiriin kuuluu yleislääkäritasoinen sairaanhoito laboratorio- ja röntgentutkimuksineen sekä sellaiset erikoislääkärin konsultaatiot, joissa hoitovastuu säilyy työterveyshuollossa. Sairaanhoitoon voi kuulua myös fysikaalista hoitoa.

TEITÄ PALVELEE

Ilkka Saarelainen

Yleislääkäri, työterveyslääkäri

Anne Talvensaari-Mattila

Naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, työterveyslääkäri, dosentti

Outi Talvensaari

Työterveyshoitaja

Nea Oikarinen

Työterveyshoitaja

Minna Changenot

Työterveyshoitaja, psykiatrinen sairaanhoitaja, ratkaisukeskeinen työnohjaaja-valmentaja